به بهانه تئاتر چیلیس،مولیر و ...

1) خیلی سال پیشها، وقتی که ما نبودیم و پدرها و مادرهایمان بچه بودند، اولین تئاتر آذربایجان به روی صحنه رفت، اتللو به ترکی سخن گفت و گروهی از اشراف قجری را به خنده انداخت تا تئاتر در این شهر ماندگارو مردمی شود. بعد از آن، روح و جان مردم چنان با تئاتر آمیخته بود که پس از خموشی موقت آن، بعدها وقتی مشروطه پیروز می­شود و بساط تئاتر مجدداً رونق می­گیرد...